Úvod Motocykly Fotogalerie Fórum Akce Odkazy Bazar Knihovna Tratě Kontakt


TOPlist


Login :
Jméno :
Heslo :Registrace zde

Akce
ID=11
Nikasil]
Jaromír Šauer (Admin) - 13:02:42 16.05.2011Každý z nás asi ví že tento název ozan?uje povrchovou úpravu pracovní plochy válce ale ur?it? nebude na škodu osv?žit si pár informací okolo n?j .
Pokud se na n?j podívame z technologického hlediska , je to tenká vrstva nikl-chrom-karbidu která je galvanicky nanesená na ploše hliníkového válce . Vrstva se pohybuje v ?ádu destin milimetru , je velmi tvrdá , tvrdší než komponenty které by ji mohly opot?ebit (píst nebo koružky) . Nicmén? tak jako tak dochází k pozvolnému opot?ebení této vrstvy a pr?m?r válce se nepatrn? zv?tšuje . Dochází i nerovonom?rnému opot?ebení , které lze do jisté míry opravit lapováním (broušením). Stav opot?ebení , je nutno m??it specielním dutinovým m??idlem , které je schopno m??it min v p?esnosti na 0,01 milimetru . Zm??ený rozm?r pak ur?uje rozm?r pístu , nebo opravu pomocí nové vrstvy nikasilu . Ob?as se stává , že ve válci prob?hne menší revoluce , prasklý píst , ojni?ka , segerovka nebo cokoliv jiného , a válec je poškozen až pod vrstvu nikasilu . Není t?eba zoufat , i s tímto si ve firmách zabývající se galvanickým pokovením niksilu , dokáží po?adit . Nakonec už jen snád pár post?eh? kolem

Kvalita a životnost nikasilu závisí (tento faktor lze ovlivnit pouze výberem dodavatele nikasilu)
- dokonalé odstran?ní starého nikasilu
- kvalita galvanické lázn?
- d?kladná p?íprava a kontrola válce p?ed pokovením – (mechanické moškození , praskliny atd.)
- p?esné vybroušení s ohledem na rozm?r pístu a p?edepsaných tolerancích

Zásady p?ed nikasilem
- odstrojit válec o vše co jde – svorníky , p?ív?ra , šrouby , ?epy , pouzdra …
- alespo? základn? umýt
- pokud byl válec po destruci , p?idat i úlomky válce , atd ..
- k nikasilu je t?eba i nový píst (finální rozm?r po broušení) . Tohle záleží vdy na domluv? tam , kde nikasil zajiš?ujete .

Válec s novým nikasilem je doma . Co s ním ?
- neupravovat hrany kanál? , narušila by se vrstva nikasilu a mohl by za?it praskat , odlupovat se .
- válec vy?istit , nap? v technickém benzínu , poté vyfoukat vzduchem
- p?i motnáži pracovní plochu válce namažte olejem , aby píst snadn?ji zapadnul a nedošlo ke vryp?m od kroužk?
- pak už postupjte dle manuálu svojí moto

Pár osobních zkušeností
- kvalita dodavatel? je r?zná , vhodné je si nechat ukázat výsledky z p?edešlch zakázek . Válce bývají hodn? pórovité .
- p?ekontrolujte si p?i p?evzetí rozm?r pístu . Už se mi stalo že jsem místo prvního rozm?ru dostal píst s druhým rozm?rem . Zjistil jsem to bohužel pozd? a nedozved?l jsem se pro? tomu tak bylo .
- Pokud byl nový nikasil po n?jaké destrukci , p?ekontrolovat zda n?jaké úlomky nez?stali v motru , ideáln? rozp?lit vy?istit . Kuriozní zkušeností je po prasknutí pístu , jsem vše vy?istnil , motor rozp?lil , vše p?ekontroloval . Po 0,5 MTH s movým pístem jsem zad?el . Po rozd?lání motoru jsem zjistil že upadnul kontakt ze sví?ky , která se jevila jako nepoškozená .


Názory čtenářů